Telefónica: O2-Mobilfunktarife werden um bis zu zehn Prozent teurer